Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

August 09 2017

4116 a372 400
Reposted fromtosiaa tosiaa viatulele tulele
Reposted frombluuu bluuu viaalensztajn alensztajn

August 08 2017

0688 064d 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakeeplooking keeplooking
9226 7113 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvincible invincible
1621 f827 400
Reposted fromlyokostar lyokostar viapuremindx puremindx
3114 67ec 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath
niesamowite, jak jedna osoba może zmienić Ci życie.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaaskman askman
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viaaynis aynis

August 04 2017

Reposted frombluuu bluuu viahumane humane
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


_________________________________________________________________

every single day.
— Elisabeth Gaskell
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viamefir mefir

July 31 2017

Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakhal khal
2391 f7a6 400
Reposted fromdailylife dailylife viawarkocz warkocz
8206 3eb8 400
Reposted fromverronique verronique viaoutoflove outoflove

July 11 2017

5439 87b9 400
Reposted fromcalifornia-love california-love vialoveit loveit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl