Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

3197 4056 400
Reposted fromthirdapril thirdapril viacynamon cynamon
3659 4092 400

Diana Scherer - Bunch

Reposted fromdusix dusix viaanncey anncey
5562 6340 400
Reposted fromcalifornia-love california-love viaanncey anncey
6945 cd2a 400
8010 578e 400
Reposted fromistsoeasy istsoeasy viasyrena syrena

March 22 2017

Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapouler pouler

March 20 2017

9968 5003 400
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaa-antimatter a-antimatter
3367 df48 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaapatia apatia

March 19 2017

7027 539d 400
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamslexi mslexi

March 18 2017

Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viaunknown6 unknown6
0072 8113 400
Reposted fromtosiaa tosiaa viahumane humane
0068 0bc7 400
Reposted fromtosiaa tosiaa viahumane humane
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viapouler pouler
0191 de31 400
Reposted fromhelterskelter helterskelter viakiks kiks
5947 4d96 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawez-wyjdz wez-wyjdz
8917 5537 400
Reposted fromerial erial viajanealicejones janealicejones

March 15 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl