Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

Jesteś może na Islandii ?
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromIriss Iriss viawelovekate welovekate

February 25 2019

8921 a073 400
6502 c97f 400
Reposted fromunr-eal unr-eal viascorpix scorpix
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viadoubleespresso doubleespresso
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
Czasem warto wyłączyć i myślenie i światło. I rachunek mniejszy i człowiek odpocznie.
— przeczytane.
Reposted fromcorvax corvax viakotfica kotfica
7587 3b6c 400
Reposted frominto-black into-black viakotfica kotfica
3429 9815 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaudacityofhuge audacityofhuge

October 02 2018

5896 80ff 400
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaphilomath philomath
4530 7a83 400

September 26 2018

Najlepsze wyniki osiąga się wtedy, gdy ktoś inny próbuje cię pobić.
— Katy Evans
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc

September 24 2018

September 13 2018

1159 bcc5 400
Reposted from4777727772 4777727772 viahelenburns helenburns

August 07 2018

9350 8d56 400
Reposted fromMuppet Muppet viajanealicejones janealicejones
Nie ma nic trwalszego od troski, miłości, docenienia i bezpieczeństwa, które otrzymujemy od rodziców. Wszystko, co jako dzieci, dostajemy od matki i ojca, zostaje z nami do końca życia. Wszystko, czego nie dostajemy, również
— Leszek Legut
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl