Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

5249 569c 400
Reposted fromfumar fumar viakiks kiks
3641 b6d1 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3652 aa3d 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
4048 dfec 400
Reposted fromcalifornia-love california-love
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
5151 29dd 400
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viakiks kiks
6272 8e3e 400
Reposted fromzwierzejuczne zwierzejuczne viachceuciec chceuciec
8452 6ae7 400
1346 6f92 400
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaszydera szydera

June 12 2017

9024 7a42 400
7594 54b8 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viawasteland wasteland
W dzisiejszych czasach siła zasięgu Wi-Fi jest silniejsza, niż niektórych związków.
— Radio WAWA

June 07 2017

3916 8195 400
Reposted fromDamnjan Damnjan viarosalie rosalie
7349 da46 400
Reposted frommyu myu viaiamdreamer iamdreamer

June 02 2017

Powinni dawać więcej wina w butelce. 
Tak, żeby na dwie osoby starczyło.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromdiscombobulated discombobulated viazucha zucha

May 10 2017

Reposted frommessedup messedup viaadurowe adurowe
0460 684b 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapompompom pompompom
9649 1d06 400
Reposted fromAngusJames AngusJames vianaiwna naiwna

May 09 2017

Zabierz ją gdzieś, gdzie wam nic nie trzeba. Pokaż, że nie musi umierać, żeby iść do nieba.
— Rasmentalism
Reposted frommissmaya missmaya viasoko soko
3179 4bf7 400
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl