Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

7303 b91a 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
1542 b2f7 400
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viahappykokeshi happykokeshi
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabanshe banshe
1100 ca68 400
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaM-M M-M
7770 dd31 400
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaSylvka Sylvka

September 27 2017

Reposted fromshakeme shakeme viabanshe banshe
0658 ff4b 400
Reposted fromdivi divi viabanshe banshe
9524 cdcd 400
Reposted fromdivi divi viabanshe banshe

September 24 2017

2438 ed27 400
Reposted fromscorpix scorpix viaaskman askman
0812 d72f 400
Reposted fromscorpix scorpix viaEdgi Edgi
0493 ce15 400
Reposted frombrumous brumous viamieszu mieszu

September 16 2017

6324 b971 400
Reposted fromfitvet fitvet viadivi divi
4761 6560 400
Reposted fromdivi divi viaalensztajn alensztajn
Gdybyście musiały przeżywać ten sam dzień bez końca, to który byście wybrały?
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaszydera szydera
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viaszydera szydera

September 08 2017

Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C. Cherry - "Ogień, który ich spala"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie

August 15 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl